Thông tin liên hệ

STT

HỌ VÀ TÊN

PHỤ TRÁCH

SĐT

1

Lê Văn Đại

Kế hoạch
Thiết bị máy quay

0978798290

2

Nguyễn Quang Giang

Trường quay lớn
Phòng chụp nhỏ

0914364589

3

Vi Tuấn Anh

Đèn và ray

0979110606

4

Trần Văn Đàm

Phòng âm thanh

0913506285

5

Phạm Quang Huy

Phòng dựng Mac pro
Phòng in tráng

0902135537

6

Bùi Nguyên Thục

Phòng chiếu nhà A1

0964961357

7

Võ Văn Kiên

Phòng chiếu nhà D

0914169392

8

Phạm Thành Chung

Phòng dựng Avid

0977475106