Boom, mic, dây, tai nghe Shure
Boom, mic, dây, tai nghe Shure
Thể loại: ÂM THANH TIỀN KỲ
Trạng thái: Có thể đặt thiết bị
Chi tiết về thiết bị

 

 

Tổng số thiệt bị05
Để đặt thiết bị xin gọi: 02437642131
Thông số kỹ thuật: