Phòng chiếu tầng 2 nhà B
Phòng chiếu tầng 2 nhà B
Thể loại: PHÒNG CHIẾU PHIM
Trạng thái: Thiết bị đã được đặt hết
Chi tiết về thiết bị

Lịch chiếu phim tháng 4 năm 2017

Lịch chiếu phim tháng 2 năm 2017

 

Lịch chiếu phim tầng 2 nhà B tháng 12/2016

 

Lịch chiếu phim tầng 2 nhà B tháng tuần 2 tháng 12/2016

 

Lịch chiếu phim tầng 2 nhà B tháng tuần 3 tháng 12/2016