Hệ thống ray
Hệ thống ray
Thể loại: ĐÈN VÀ RAY
Trạng thái: Có thể đặt thiết bị
Chi tiết về thiết bị

 

 

Tổng số thiết bị :01 bộ

Để đặt thiết bị xin gọi : 02437642131

Thông số kỹ thuật: 

 

Thanh thẳng dài 2m 05      
Thanh thẳng dài 1.2m 01      
Thanh thẳng dài 0.6m 01      
Thanh cong 08