Phòng chụp nhà D
Phòng chụp nhà D
Thể loại: TRƯỜNG QUAY VÀ PHÒNG IN TRÁNG
Trạng thái: Có thể đặt thiết bị
Chi tiết về thiết bị

 

Tổng số phòng :02

Để thuê phòng xin gọi : 02437642131