Trường quay nhà D
Trường quay nhà D
Thể loại: TRƯỜNG QUAY VÀ PHÒNG IN TRÁNG
Trạng thái: Thiết bị đã được đặt hết
Chi tiết về thiết bị

Thông báo

Trường quay nhà D đang trong giai đoạn sửa chữa, dự kiện đầu năm 2017 sẽ hoạt động trở lại.