Phòng in tráng ảnh
Phòng in tráng ảnh
Thể loại: TRƯỜNG QUAY VÀ PHÒNG IN TRÁNG
Trạng thái: Có thể đặt thiết bị
Chi tiết về thiết bị

Tổng số phòng :01

Để thuê phòng xin gọi : 02437642131