Phòng chiếu tầng 5 nhà A1
Phòng chiếu tầng 5 nhà A1
Thể loại: PHÒNG CHIẾU PHIM
Trạng thái: Có thể đặt thiết bị
Chi tiết về thiết bị