Phòng chiếu tầng 2 nhà D
Phòng chiếu tầng 2 nhà D
Thể loại: PHÒNG CHIẾU PHIM
Trạng thái: Thiết bị đã được đặt hết
Chi tiết về thiết bị


Lịch Chiếu tháng 4 năm 2017

Lịch Chiếu tháng 2 năm 2017

 

Lịch Phòng chiếu tầng 2 nhà D tháng 12

Lịch Phòng chiếu tầng 2 nhà D tuần 2 tháng 12

 

Lịch Phòng chiếu tầng 2 nhà D tuần 3 tháng 12