Phòng dựng âm thanh
Phòng dựng âm thanh
Thể loại: PHÒNG DỰNG
Trạng thái: Có thể đặt thiết bị
Chi tiết về thiết bị