Mic không dây Ew100g3
Mic không dây Ew100g3
Thể loại: ÂM THANH TIỀN KỲ
Trạng thái: Có thể đặt thiết bị
Chi tiết về thiết bị
Tổng số thiệt bị: 04
Để đặt thiết bị xin gọi: 02437642131
Thông số kỹ thuật: